ZPP10/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU „BON KULTURY”


ZPP 09/2017 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 na zamówienia pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY


ZPP 08/2017 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 na zamówienia pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY


ZPP07/2017 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów plastycznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar ogłasza nabór na stanowisko asystenta muzealnego


ZPP 04/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostawę publikacji i materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
W postępowaniu ZPP04/2017 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

ZPP05/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie na jej podstawie naprawy i doposażenia istniejącego systemu telewizji dozorowej CCTV w obiekcie Rynek 3, Ratusz
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: SYNTAX Krzysztof Jarosz, 33-150 Wola Rzędzińska 177B

ZPP 03/2017 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę artykułów i sprzętu biurowego oraz tonerów i wkładów drukujących dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOBOS Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1A, oddział Tarnów

ZPP 01/2017 - Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę środków czystości oraz materiałów do sprzątania dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: „ MADO” s.c Jerzy Leśniak Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9 A, 33-100 Tarnów

ZPP46/2016 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi – projekty graficzne materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro
W postępowaniu ZPP 46/2016 - projekty poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Fotodesign Beata Ostrowska, Ul. J. Słowackiego 4/4 33-100 Tarnów

ZPP 45/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
W postępowaniu na usługi poligraficzne ZPP 45/2016 wybrana została oferta: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, 87-800 Włocławek, Ul. Toruńska 148

ZP 43/2016 Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1269335,przetarg-nieograniczony-pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-przy-realizacji-inwestycji-pn-przebu.html

ZP42/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1267448,przetarg-nieograniczony-wykonanie-uslugi-ochrony-fizycznej-mienia-i-osob-oraz-monitoringu-elektronic.html

ZPP41/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: Remont komina oraz mocowanie gąsiorów na Zamku w Dębnie. Dokumentacja
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: INDUSTRIA TERMO Projektowanie i Realizacja Inwestycji Przemysław Katra, Tarnów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Informacje o ogłoszeniu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej : ogłoszenie o zamówieniu

ZP 38/2016 - Przetarg nieograniczony na „Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”
Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1261766,przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-uslugi-ochrony-fizycznej-mienia-i-osob-oraz-monitoringu-elektro.html

ZPP40/2016 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Inwestora Zastępczego dla Inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III” w ramach zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie”
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Krzysztof Woźniak, Kowary

ZPP 36/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Usługa przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na postępowanie pn. Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Krzysztof Woźniak, Kowary

ZPP 33/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU na wykonanie i montaż mebli biurowych oraz ścianek ekspozycyjnych modułowych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie do wyznaczonych pomieszczeń Dworca PKP w Tarnowie w ramach zadania pn.: Wykonanie i montaż wyposażenia w pomieszczeniach budynku Dworca PKP w Tarnowie wynajmowanych na potrzeby MOT.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Kompleksowa Obsługa Inwestycji „KOBUD” Janusz Kozioł, Tarnów

Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

ZPP 19/2016 Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie na jej podstawie zabezpieczeń technicznych: w pomieszczeniach magazynowych i biurowych kamienicy Rynek 16 (SSP, SSWiN, CCTV, zamki antywłamaniowe)” oraz w pomieszczeniach budynku Dworca PKP w Tarnowie (SSWiN, CCTV zamki antywłamaniowe) wynajmowanych na potrzeby MOT
Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: "Syntax" Krzysztof Jarosz, 33-150 Wola Rzędzińska 177 b

ZPP 18/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.: Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie
postępowanie o zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Kompleksowa Obsługa Inwestycji „KOBUD” Janusz Kozioł, Tarnów

ZPP15/2016 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. z poz. 907 ze zm.) okrelonego w art. 4 pkt 8 na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Muzeum AK. Dokumentacja
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: ART Artur Grodziński, 33-100 Tarnów, ul. Grottgera 26

ZPP10/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Konserwacja gobelinu flamandzkiego ze sceną mitologiczną „Jazon zaprzęgający byka przed Ajetesem” z Zamku w Dębnie.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Polskie Pracownie konserwacji Zabytków S.A. ul. Solec 103, 00-382 Warszawa

ZPP12/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
W postępowaniu na usługi poligraficzne ZPP 12/2016 wybrana została oferta: Fotodesign, Beata Ostrowska, 33-100 Tarnów ul. J. Słowackiego 4/4

ZPP11/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Goma Agencja Reklamy Mariusz Markut, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola

ZPP_07/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, wykonanie (druk) i dostawę materiałów poligraficznych (plansz PCV) dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: LUKSTAR Łukasz Mąkowski 98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 39

ZPP06/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostawę publikacji i materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: „Fast GRAF” Robert Ciesielski, 22-400 Zamość, ul. Lwowska 40

ZPP05/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostawę publikacji „Gromnicki Nikifor Jan Kawecki - malarz i rzeźbiarz” dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Demdruk drukarnia-pieczątki-reklama, Emilia Drygowska, 68-300 Lubsko, ul. Reymonta 2

ZPP04/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę artykułów i sprzętu biurowego oraz tonerów i wkładów drukujących dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Lobos sp. z o.o., Al. Pokoju 1a, 31-548 Kraków

ZPP03 /2016 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi – projekty graficzne materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Foto Design Beata Ostrowska Ul. Słowackiego 4/4, 33-100 Tarnów

ZPP02/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: GS Projekt Grzegorz Szmyd, Widacz 7, 38-130 Frysztak

ZPP01/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę środków czystości oraz materiałów do sprzątania dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Firma Handlowa MADO s.c., Jerzy Leśniak, Mariusz Wardziała, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.